LaneBlog

蝼蚁虽小,也有梦想

PHP Socket服务 | PHP微信开发框架 | 开源博客

PHP7发布。最好语言发布了新版本

Date: 2015-12-04 14:40:21 Power By 李轩Lane

Tag: PHP | PHP7

PHP7发布了,作为最好的语言,发布了大量PHP7新特性和修复BUG。本文逐一揭露PHP7新特性和PHP7的变更。已经笔者所做的PHP7性能测试。

©2014 www.lanecn.com , All rights reserved. Power By Li Xuan.  京ICP备14005030号-1